สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา
สมาคมชาวไร่อ้อยบัวขาว
สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี
สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์
สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง
สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน
สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้
สมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสัก
สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี
สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11
นครสวรรค์
สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6
กำแพงเพชร
สมาคมชาวไร่อ้อยเขลางค์นคร
สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 9
สมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย
สมาคมกลุ่มอาชีพ
การเกษตรชลบุรี
สมาคมเพื่อเกษตรกร
ภาคตะวันออก
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด
สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย
จังหวัดประจวบฯ-เพชรบุรี
สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5 สิงห์บุรี
สมาคมส่งเสริมอาชีพ การเกษตรสุพรรณบุรี
สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7
สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น
สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ
สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์
สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 10
สมาคมชาวไร่อ้อยมุกดาหาร